Výzva Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Dolnom Kubíne 

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Dolnom Kubíne upozorňuje občanov v súvislosti s ochranou majetku a bezpečnosťou situáciou  v mestách a obciach okresov Dolný Kubín, Námestovo a Tvrdošín, že v poslednom období bol zaznamenaný v služobnom obvode okresného riaditeľstva zvýšený počet krádeží vlámaním do rodinných domov. Páchatelia sa zameriavajú na rodinné domy v podvečerných hodinách, ktoré majitelia opúšťajú z dôvodov účastí na svätých omšiach, rodinných návštev, večerných nákupov a pod.      

Polícia sa preto i týmto spôsobom obracia na občanov, aby boli  opatrní a všímaví, aby cudzie osoby nevpúšťali do bytov, domov a dvorov a aby o pohybe podozrivých osôb resp. cudzích  motorových vozidiel vo svojom bydlisku podľa možností neodkladne informovali políciu na tel. č. 158, ktoré je bezplatné.


 

 Pozvánka na OZ 3.12.2019

 VEC : Pozvánka

 V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a jeho novelizáciou od 1.4.2018  zvolávam na deň  03.12.2019 /t. j. utorok/ o 16.00 hod. zasadnutie obecného zastupiteľstva v kancelárii starostu obce Vasiľov

s nasledovným programom:

  1. Otvorenie, voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
  2. Kontrola plnenia uznesení z Obecného zastupiteľstva.
  3. Prejednanie informácií a riešení podnetov z Advokátskej kancelárie JUDr. Kozáková Námestovo.
  1. Prerokovanie rozpočtu ZŠ s MŠ Vasiľov na rok 2020 – predkladá PaeDr. Huráková, p. Muťková.
  1. Prerokovanie rozpočtu obce Vasiľov na rok 2020.
  2.   Prerokovanie dodatku č. 5 k VZN č. 3/2016 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu.
  1. Prerokovanie výsledku rokovania označovania a rýchlosti na štátnej ceste 1/7  v okolí obce Vasiľov.
  2. Rôzne – interpelácie poslancov OZ
  3. Záver

           Zasadnutie OZ je verejné, okrem bodu č. 3.

 

          Prosím o dochvíľnosť. 

                                                                                 PhDr. Anton Grigeľ

                                                                                                     starosta obce