Oznámenie o zániku mandátu poslanca

O Z N Á M E N I E
o zániku mandátu poslanca a o nastúpení náhradníka na zaniknutý mandát poslanca obecného zastupiteľstva obce Vasiľov.

čitaj ďalej


 

  Názov zmluvy:

  Číslo zmluvy:      

  Predmet zmluvy:

  Cena:                        

Kúpna zmluva

10/2020

Prevod nehnuteľností

1,00 €

Dátum účinnosti zmluvy:

Platnosť zmluvy do:

Dátum uzatvorenia:

Dátum zverejnenia:

23.06.2020

-

19.06.2020

22.06.2020 

1. Zmluvná strana:

Obec Vasiľov

Vasiľov 99

029 51 p. Lokca

2. Zmluvná strana:

IČO:

DIČ:

Adresa:

Peter Jurky

-

-

Vasiľov 152

pozrieť PDF 

Referent spoločného stavebného úradu

Obec Zákamenné, Námestie J. Vojtaššáka 1002/12, 02956 Zákamenné, zastúpená starostom obce

 Mgr. Petrom Klimčíkom

Vyhlasuje

 V súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. O výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie pracovného miesta na pozíciu odborný referent spoločného stavebného úradu

čitaj ďalej

ROZHODNUTIE

Obec Vasiľov ako zriaďovateľ ZŠ s MŠ Vasiľov podľa §6 ods.3 zákona 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu podľa §150 ods.8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4204/2020 z 22. 5. 2020 a č. OLP/4738/2020 z 09. 06. 2020

čitaj ďalej


 

Oznámenie o prerušení elektriky

oznamujeme,

že v termíne od: 16.7.2020 07:30:00 do: 16.7.2020 16:00:00


bude vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach
distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská
distribučná, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality vo Vašej obci
uvedené v prílohe tohto listu.

čítaj ďalej