Názov zmluvy   PDF   Dátum zverejnenie
   
   
Zmluva o združenej dodávke elektrine 15.12.2016
Dodatok č.1 VZB č,3/2016........... 18.11.2016
Kúpna zmluva 16.11.2016
Zmluva o nakladani s komunálnimi odpadmi 30.9.2016 
Zmluva Baraniak  
Zmluva Bombiak  
Zmluva o nájme nebytových priestorov  19.9.2016
Zmluva Šillák  

DODATOK č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 

15.8.2016
VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 15.8.2016
PREDMET PODPORY NFP 15.8.2016
Príloha č. 3 Dodatku č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP 15.8.2016
 Zmluva o osbere odpadov                                                                                                                                                                                      9.05.2016                     
 Zámenná zmluva

Zmluva ZSV1204201505

             18.4.2016 
Zmluva o umiestnení telekomunikačných zariadení a prevádzke telekomunikačnej siete  23.3.2016
 Zmluva č 26295 o poskytnutí dotácie z prostredkov Dobrovošnej požiarnej ochrany 21.3.2016
 Zmluva o zabespečení služieb č.07/2016  
 Zmluva o poskytovaní odpadového hospodárstva  
 Dohoda o vývoze odpadu 04.01.2016 
 Dohoda o zneškodnení odpadov  02.01.2016