Obecné zastupiteľstvo vo Vasiľove je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky.

Obecné zastupiteľstvo obce Vasilov rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä:

  • určuje zásady hospodárenia  a nakladania s majetkom obce a majetkom štátu, ktorý užíva,
  • schvaľuje rozpočet a programový rozpočet obce a kontroluje jeho čerpanie,
  • schvaľuje záverečný účet obce,
  • schvaľuje územný plán obce,volí a odvoláva hlavného kontrolóra obce,
  • schvaľuje štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,
  • schvaľuje plat starostu obce podľa osobitného zákona,
  • schvaľuje a vydáva všeobecne záväzné nariadenia obce, ktoré však nesmú odporovať ústave ani zákonom,
  • zakladá, zriaďuje a kontroluje obecné podniky a rozpočtové a príspevkové organizácie.

Obecné zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Zasadnutia zvoláva a vedie starosta obce. Urobí tak aj v prípade, ak o to požiada aspoň 1/3 poslancov obecného zastupiteľstva.

Poslanci obecného zastupiteľstva obce Vasiľov 2015 - 2019

          
     Daniela Fejová Mgr.               Florián Kotúľ              Dana Škombárová            Stanislav Hnojčík
    zástupca starostu obce
                      
                         Ing. Juraj Jadroň              Dušan Baraniak              Andrej Paľo
 
Komisie :
 
Členovia obecnej rady: Daniela Fejová Mgr., Dana Škombárová, Ing. Juraj Jadroň
Kultúra, šport, školstvo: Dana Škombárová, Ing. Juraj Jadroň
Stavebná komisia: Dušan Baraniak, Stanislav Hnojčík
Komisia verejného poriadku: Andrej Paľo
Predseda finančnej komisie: Ing. Juraj Jadroň
Bezpečnosť a ochrana: Florián Kotúľ