Úradné hodiny

  Pondelok: 7.30 - 15.30 hod

Utorok: 7.30 - 15.30 hod.

Streda: 7.30 - 17.00 hod.

Štvrtok: Nestránkový deň

Piatok: 7.30 - 14.00 hod.

Sobota - Nedeľa
voľno

Stavebné povolenia:

 Oravská vodár. spoločnosť

Okresný úrad Námestovo

Okresný dopravný inšpekt

Správa ciest

 

 Spoločný stavebný úrad

           tel.: 043 / 5581105

          Ing. Jozef Pavlík

Stavebné úrady

Spoločný stavebný úrad
Hattalova 367/15 
029 01 Námestovo 
 
č. t. 043/5581105
 
Ing. Jozef Pavlík
Mgr. Jarmila Ivanová
 
                      -----------------------------
               Oravská vodár. spoločnosť, 
               Okresný úrad Námestovo,  
               Okresný dopravný inšpekt., 
                           Správa ciest,
 

Správa z následnej finančnej kontroly č.8

Správa z kontroly č.7/2017

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu

Správa z následnej  finančnej kontroly č.5/2017

Správa z následnej finančnej kontroly č.4

Správa z následnej finančnej kontroly č.3/2017

Správa z následnej finančnej kontroly č.2/2017

Správa z následnej finančnej kontroly č.1/2017

Správa z kontroly č.92016 dane

Plán  práce 12017 

Správa z kontroly vzor

Správa č.72016 infozákon

Sprava č.62016 pokladňa

Správa č 5 čerpanie rozpočtu

Správa č  42016 dane

Plán práce 22016

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu 2015

Správa z kontróly obce č 3 2016

Správa z kontroly obce č2 2016

Správa z kontroly č 1 2016

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Vasiľov na rok 2016

Plán práce HK obce Vasiľov na 1.polrok r.2016

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Vasiľov za obdobie r.2015

Správa kontroly č.5/2015

Správa za 2 polrok 2015

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2014

Správa z následnej finančnej kontroly č.4/2015

Plán činnosti kontrolóra obce / správa č.1 /

Správa z následnej finančnej kontroly č.8

           Kontrolór obce: Mgr. Jozef Ptáček
     - bol zvolený na OZ Vasiľov dňa 29.12.2014 na obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2020
 • vykonáva kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri
  hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, kontrolu príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrolu vybavovania sťažností a petícií, kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrolu dodržiavania interných predpisov obce a kontrolu plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi
 • predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým,
 • vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve,
 • predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,
 • predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku,
 • spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,
 • vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon, 16g)
 • povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo.
 • Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným; môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom.
 • Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti.
 • Hlavný kontrolór je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom obecného zastupiteľstva alebo starostovi.
 • Kontrolnej činnosti podľa tohto zákona podlieha
  a) obecný úrad,
  b) rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou,
  c) právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku,
  d) osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.