Obec Vasiľov zastúpená starostom obce PhDr. Antonom Grígľom v zmysle zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s rozhodnutím Obecného zastupiteľstva obce Vasiľov zo dňa 02.05.2022 zverejňuje zámer predať svoj hnuteľný majetok priamym predajom a to osobné motorové vozidlo VOLKSWAGEN PASSAT 2,0L TDI, EČ: NO419CJ,

čierna metalíza, VIN: WVWZZZ3CZ8P0600S0, rok výroby 2007, počet najazdených km: 580000 km, za minimálnu kúpnu cenu 600,-Eur (slovom: šesťsto eur). 

čítaj ďalej