Obec Vasiľov  zastúpená starostom obce PhDr. Antonom Grígľom v zmysle § 9a ods.8 písm.e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer právneho úkonu vzájomnej zámeny   nehnuteľností – pozemkov medzi obcou Vasiľov, IČO: 00314943, Vasiľov 99, 029 51

a Jánom Špaglom, r. Špagla, nar. 26.02.1973 a Jankou Špaglovou, r. Kubašová, nar. 04.03.1975, obaja bytom Vasiľov č. 138, 029 51, SR  tak, že na základe tejto zámeny:   

čítaj ďalej