Obec Vasiľov zastúpená starostom obce PhDr. Antonom Grígľom v zmysle zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s rozhodnutím Obecného zastupiteľstva obce Vasiľov zo dňa 02.05.2022 zverejňuje zámer predať svoj hnuteľný majetok priamym predajom a to osobné motorové vozidlo ŠKODA OCTAVIA lU, EČ: NO304CJ,

šedá metalíza, VIN: TMBDX41U348751185 rok výroby 2004, počet najazdených km: 460000km, za minimálnu kúpnu cenu 500,-Eur (slovom: päťsto eur). 

čítaj ďalej