Výzva na zaplatenie nedoplatku

Obec Vasilľov, ako správca dane z nehnuteľností, dane za psa a poplatku za komunálny odpad, týmto upozorňuje občanov - daňovníkov na zaplatenie nedoplatkov daní a poplatkov. V zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z.n.p. a VZN č. 3/2016 v znení jej dodatkov, bola daň z nehnuteľností, daň za psa a poplatok za komunálny odpad splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Touto cestou vyzývame všetkých daňovníkov, ktorí doposiaľ daň z nehnuteľností, daň za psa a poplatok za komunálny odpad za roky, 2014 , 2015, 2016 a 2017 neuhradili, aby si túto povinnosť splnili najneskôr do 1.12.2017, a to buď zaplatením do pokladne OcÚ alebo na účet obce, a tak sa vyhli  prípadným sankciám.

V prípade, že si svoje záväzky nesplníte do uvedeného termínu, zoznam dlžníkov bude zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke obce a správca dane pristúpi k vymáhaniu nedoplatkov dane prostredníctvom exekútora.

 

cely dokument tu: