Výzva na predkladanie ponúk

na predloženie cenovej ponuky na práce „Rekonštrukcia - dostavba areálu pre šport a oddych v obci Vasiľov“  v rámci  prieskumu trhu podľa § 117  zákona č. 314/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  1. Prečiťať celý dokument 
  2. Zmluva o dielo č. ......./2017
  3. NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA