Úradné hodiny

  Pondelok: 7.30 - 15.30 hod

Utorok: 7.30 - 15.30 hod.

Streda: 7.30 - 17.00 hod.

Štvrtok: Nestránkový deň

Piatok: 7.30 - 14.00 hod.

Sobota - Nedeľa
voľno

Video obce Vasiľov

Stavebné povolenia:

 Oravská vodár. spoločnosť

Okresný úrad Námestovo

Okresný dopravný inšpekt

Správa ciest

 

 Spoločný stavebný úrad

           tel.: 043 / 5581105

          Ing. Jozef Pavlík

Stavebné úrady

Spoločný stavebný úrad
Hattalova 367/15 
029 01 Námestovo 
 
č. t. 043/5581105
 
Ing. Jozef Pavlík
Mgr. Jarmila Ivanová
 
                      -----------------------------
               Oravská vodár. spoločnosť, 
               Okresný úrad Námestovo,  
               Okresný dopravný inšpekt., 
                           Správa ciest,
 

 Starosta obce Vasiľov

 vo Vasiľove 22.03.2017

 

 VEC : Pozvánka

 

            V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení § 13, ods.3 zvolávam

 

na deň31.03.2017 /t. j. piatok/ o 15.00 hod.

 rokovanie obecného zastupiteľstva v kancelárii starostu obce Vasiľov

s nasledovným programom:

 

  1. Otvorenie, voľba zapisovateľa zápisnice zo zasadnutia OZ, voľba zapisovateľa uznesenia OZ, voľba overovateľov zápisnice.
  2. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ.
  3. Prerokovanie ukončenia realizácie splátkového kalendára dlhu voči obci Vasiľov.  

      Dlžník p. Škombár Peter, č. d. 129.

  1. Prerokovanie návrhu na ukončenie realizácie a spustenia Dotláčacej stanice pitnej

 vody v časti obce Lán.

 OVS D. Kubín – Obec Vasiľov – p. Jurky Milan, Vasiľov č. d. 136

  1. Prerokovanie návrhu na rozlohu umiestnenia a rozsahu jednoduchých pozemkových

 úprav v časti obce Horné hrady, Vŕšok, Za lány a Lán.

  1. Prerokovanie možnosti vytvorenia pobočky hudobnej školy v priestoroch ZŠ s MŠ

Vasiľov.

  1. Diskusia – rôzne
  2. Záver

       Prosím o dochvíľnosť.

 

PhDr. Anton Grigeľ

     starosta obce