V 19. storočí sa menili názvy ralí, ktoré zmenili názvy na Voškova, Bôžikova, Maximova, Beglova, Hnojčikova, Baranova, Šoltýska. Demografický vývoj vo Vasiľove v rokoch 1870 – 1945 dokazuje, že počet obyvateľov najviac ovplyvňovali morové epidémie a vysťahovalectvo. V r. 1871 sa vyskytla vo Vasiľove epidémia týfusu, v r. 1873 epidémia moru a v r. 1918 smrteľná chrípka známa v dejinách Európy ako španielska chrípka.

Vysťahovalectvo za Rakúsko-Uhorskej monarchie bolo zamerané do Maďarska a na Balkán. V 90. rokoch 19. storočia a v 1/3-tine 20. storočia to bolo do Francúzka a Ameriky. Vasiľovčania odchádzali za prácou s úmyslom zarobiť peniaze, vrátiť sa domov kúpiť pole, postaviť dom a založiť si rodinu. Tieto sny sa však mnohým nesplnili.

Vasiľov od r. 1871 patril do obvodného notárskeho úradu v Lokci. Obvodný notár sa zúčastňoval zasadnutí obecného zastupiteľstva a Vasiľov finančne prispieval na prevádzku obvodného notárskeho úradu. Ďalej z histórie môžeme spomenúť, že obecné zastupiteľstvo Vasiľov dňa 31.01.1903 schválilo stanovy prvého hasičského spolku vo Vasiľove. Členom spolku bol povinne každý muž vo veku od 18 do 42 rokov. Kto odmietol byť členom hasičského spolku platil daň 10 až 20 korún. Spolok tvorili 4 družstvá: hasičov, striekačov, vodnárov a ochrancov. Tento spolok však počas 1. sv. vojny zanikol. Ďalej musíme spomenúť významný dátum a to je rok 1921 kedy bol založený dobrovoľný hasičský spolok pod vedením Jozefa Hnojčíka. Tento spolok mal 

25 členov a v obci spoločne postavili drevenú hasičskú zbrojnicu. Stále platilo, že muži, ktorí sa nezapojili do hasičskej a strážnej služby platili na obecný účet výkupné 15 korún ročne. V r. 1934 obecné zastupiteľstvo schválilo požiarno-bezpečnostný štatút a obyvatelia platili ročné hasičské dávky podľa veľkosti svojich usadlostí. Vasiľovčania si v tomto období stavali rodinné domy jednoduché a drevené. Dom pozostával z jednej väčšej izby 5x5 metrov, pitvora 4x2,5 metra, kuchyne 4x2,5 metra a zadnej komory 4x5 metrov. Pri dome boli hospodárske stavby. V 30.-tych rokov 20. storočia si bohatší gazdovia stavali domy už murované. Z tohto obdobia môžeme spomenúť, že napríklad Obec Vasiľov finančne prispela na vybudovanie Štefánikovej mohyly na bradle a sochy Antona Bernoláka na Slanici.

Napríklad môžeme uviesť, že obec v roku 1945, kedy 4. apríla  prešiel obcou front, tento deň bol veľkonočný pondelok a mládenci aj menší chlapci sa chystali chodiť po kúpaní. Avšak tento deň nie. Hneď zrána okolo Vasiľova vybuchovali delostrelecké granáty a už popoludní prišli do obce Ruskí vojaci. Na ilustráciu môžeme povedať, že to bola ťažká doba, ako príklad uvedieme fakt, že vtedy v okrese Námestovo žilo 32 000 obyvateľov a o všetkých sa staral len 1 lekár. Jediná lekáreň, ktorá bola v Námestove bola pri bojoch počas 2. sv. vojny bola úplne zničená. I keď Obec Vasiľov nebola vojnovými udalosti postihnutá do takej miery ako iné obce predsa odvedením koní, dobytka i odvezením poľnohospodárskych produktov od viacerých gazdov sa zložitá situácia zhoršila. Pre zlepšenie zdravotnej situácie sa v okrese Námestovo v r. 1947 v rámci akcie Pomoc Orave prikročilo k výstavbe 50 vzorových studní.  Taktiež vo Vasiľove sa jedna postavila pred Cirkevným domom. Môžeme povedať, že počas vojny hasičstvo nevykonávalo takmer nijakú činnosť. S obnovou činnosti hasičstva sa vo Vasiľove a v celej republike začalo až od r. 1946. Vybavenie hasičov v obci Vasiľov nezodpovedalo požiadavkám, ktoré sa kládli na hasičské zbory. Opatrenia proti požiarom sa zosilnili až v r. 1947, kedy bolo veľké sucho a všetci gazdovia museli mať vo dvore sud s vodou, rebrík, hák a handry na hasenie.

V obci bola zriadená strážna hliadka. Strážnu službu vykonával každý občan vo veku od 18-60 rokov. V r. 1951 vasiľovský hasiči získali motorovú striekačku. Táto okolnosť si vynútila opravu existujúceho hasičského skladiska. V r. 1952 boli na Hruštinke vybudované dve stavidlá a pri hasičskom skladisku sušiareň hadíc. Ďalej napríklad v r. 1953 bolo vytvorené aj ženské požiarne družstvo, ktorému boli pridelené vychádzkové uniformy. Taký väčší požiar vypukol v obci Vasiľov v r. 1960 ale vďaka rýchlemu zásahu hasičov nezhorela žiadna obytná budova. Od r. 1953 až po dnešný deň - 30.  apríl 2016 môžeme povedať, že práca Dobrovoľných hasičov Obce Vasiľov bola vždy dobre hodnotená a patrili a patria medzi aktívne a veľmi dobré organizácie obce Vasiľov. O čom svedčia rôzne súťaže pre všetky kategórie, hornooravská hasičská liga, rôzne podporné a prezentačné akcie, ktorých sa naši hasiči zúčastňujú. Na týchto súťažiach získali v rôznych kategóriách veľa ocenení počas starostovania jednotlivých starostov od tohto obdobia. Najvýznamnejšie ocenenia získali naši členovia počas posledných 30 rokov za starostovania pána Feju Františka, Škombára Petra a Antona Grígla. Z posledných výsledkov len spomenieme 1.  miesto za celú organizáciu okrskovej súťaže okrsok č. 12 za rok 2015.

Vážení občania pri hodnotení práce Dobrovoľného hasičského zboru Obce Vasiľov musíme mať na zreteli, že táto organizácia plní nezastupiteľné služby pri ochrane života a zdravia našich občanov, spoločného i osobného majetku pred požiarmi. Za všetkými výsledkami našej spoločenskej organizácie stojí obetavý a skromný človek so záujmom pomôcť práve tam, kde to najviac potrebujeme, veľakrát aj na úkor vlastnej rodiny. Jedinou odmenou týchto členov dobrovoľných hasičských zborov je len dobrý pocit, spolupatričnosť a len v malej miere a len niekedy aj spoločenské uznanie. Keď máme menovať jednotlivcov – členov DHZ – je to veľmi ťažké, pretože v žiadnom prípade nechceme zabudnúť na nikoho, na žiadneho jednotlivca a skupinu, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomáhajú činnosti DHZ vo Vasiľove. Ak sme omylom na niekoho zabudli alebo nám neboli poskytnuté od vedenia správne a úplné informácie dopredu sa týmto členom a obyvateľom ospravedlňujeme. Na veľmi dobrých výsledkoch našej práce podľa podkladov vedenia DHZ od r. 1984 až do 30.04.2016 sa podieľajú hlavne títo naši spoluobčania. Všetci ostatní členovia a DHZ Vasiľov budú spomenutí v komplexnej správe, ktorá bude spracovaná pri príležitosti osláv stého výročia vzniku Dobrovoľného hasičského zboru vo Vasiľove, ktorý pripadá na r. 2021. Vážení občania dovoľte mi poďakovať aj zamestnancom Obce Vasiľov pánovi Jánovi Hríňovi, Jozefovi Baraniakovi, Pavlovi Jurkymu, Viliamovi Voškovi, ktorí aktívne počas zimných mesiacov tohto roku pracovali pri rekonštrukcii týchto priestorov, ktoré dneska otvárame a starosta obce im verejne ďakuje za túto činnosť.

Samozrejme musíme spomenúť aj Vás členov DHZ Vasiľov – minulých aj súčasných, ktorých nemôžeme odmeniť všetkých, ale vďaka patrí každému členovi DHZ od tých najmenších aj po najstarších. Osobitne by sme poďakovali a udelili ďakovný list pánovi Serafínovi Škombárovi, r. narodenia 1937,  ktorý vykonával aj predsedu DHZ vo Vasiľove a je najstarším členom – jeho členstvo trvá už 60 rokov. Ďalej udeľujem ďakovný list pánovi Jozefovi Gemeľovi, r. narodenia 1945, Ladislavovi Kytkovi, r. narodenia 1945, Miroslavovi Zemenčíkovi, r. narodenia 1946, Milanovi Jurkymu staršiemu, r. narodenia 1954, Antonovi Romanovi, r. narodenia 1953 a Michalovi Kytkovi, r. narodenia 1955.

Zo súčasných členov a vedenia Dobrovoľného hasičského zboru nám dovoľte udeliť ďakovný list Mariánovi Jurkymu – veliteľovi DHZ Vasiľov, r. narodenia 1973, Miroslavovi Kotúľovi ml. – predsedovi DHZ Obce Vasiľov, r. narodenia 1981, Jurajovi Zemenčíkovi – podpredsedovi DHZ Obce Vasiľov, narodený 1976, Ľubomírovi Gemeľovi – zástupcovi veliteľa DHZ Obce Vasiľov, narodený 1993, Márii Obrtáčovej – pokladníčke DHZ Obce Vasiľov – narodená 1993, Stanislavovi Hnojčíkovi – poslancovi obecného zastupiteľstva a preventistovi DHZ Obce Vasiľov, narodený 1973, Dušanovi Baraniakovi – poslancovi obecného zastupiteľstva a materiálnemu sponzorovi DHZ Obce Vasiľov, narodený 1963, Ondrejovi Kušnierikovi – člen DHZ, narodený 1973, Florianovi Beréňovi – členovi DHZ, nar. 1992, Miroslavovi Vydrovi – členovi DHZ, narodenému r. 1980 a Floriánovi Kotúľovi – poslancovi obecného zastupiteľstva Obce Vasiľov, narodený 1961. Všetkých menovaných prosím aby vystúpili a prevzali si ďakovné listy.

Vážené dámy a páni, uznáte, že nie je možné všetkým udeliť ďakovný list starostu Obce Vasiľov, ale vo svojom mene aj v mene poslancov obecného zastupiteľstva môžem ešte raz poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľajú na činnosti DHZ Vasiľov pri rôznych prácach, brigádach, súťažiach, atď. ešte raz úprimne poďakoval.

Vážení občania, Obecné zastupiteľstvo a starosta obce, tieto priestory, ktoré pred sebou vidíme, je to budova č. 222 Poľnohospodárskeho družstva Vasiľov, ktorej sme časť zamenili za cesty, ktoré zostanú vo vlastníctve PD Vasiľov a zostanú aj naďalej cestami v ich správe. Časť našej budovy má nové popisné číslo 227 pod názvom Hasičská zbrojnica. Túto časť už vlastní Obec Vasiľov a bude ju využívať ako zbrojnicu, príležitostne na opravu obecnej techniky a skladové priestory. Priestory, kde sídli firma pána Miroslava Kotúľa mladšieho budú tejto firme prenajímané Obcou Vasiľov. Pozemky, ktoré tu vidíte pod budovou č. 227 a v okolí bude obecné zastupiteľstvo a vedenie obce Vás vyzývať k spolupráci na prevod, zámenu a kúpu pre Obec Vasiľov tak, aby slúžilo tieto priestory nám všetkým. Vedľa pri bývalom senníku PD Vasiľov by sme v budúcnosti, ak sa Obec dohodne na obecnom zastupiteľstve a s vlastníkmi, chceli vybudovať zberný dvor na odpady a skultúrniť aj tento kút našej obce. Ďalej v budúcnosti sa snažíme z rôznych fondov opraviť a vybudovať bývalé antukové ihrisko, kamerový systém, telocvičňu v priestoroch ZŠ s MŠ, po usporiadaní vlastníckych vzťahov pod miestnymi komunikáciami by vedenie obce chcelo do budúcna opraviť aj cesty – miestne komunikácie na Sihle, Záhumní a Lán a opraviť a vyasfaltovať tieto komunikácie bude možné až po uložení vecných bremien respektíve vašom súhlase prevodu týchto ciest do vlastníctva Obce Vasiľov. Vidíte, že obec sa veľmi rozvíja vo výstavbe rodinných domov. Tejto výstavbe budeme aktívne pomáhať a podporovať ju. Je to úloha veľmi ťažká a náročná, ale pri rozumnom, triezvom nadhľade a uvedomení si skutočností spolupatričnosti života občanov a skvalitnenia úrovne celkového života a kultúry života si myslíme, že stojí za to obetovať čas, čas zdravia a aktivitu pre tento cieľ. Uvedomme si, že za nami je mladá a najmladšia generácia a výsledky tejto práce budú slúžiť hlavne im.

Ďakujem za pozornosť.